Оферта

ДОГОВІР

публічної оферти

(про надання послуг)

 

м. Львів

Дати сплати рахунку

ЗАМОВНИК:

Фізична особа, що здійснила оплату за виставленим рахунок (на мейл), чим погодилася на умови цього Договору з одного боку,та

ВИКОНАВЕЦЬ:

Фізична особа – підприємець Кедик Наталія Володимирівна, що діє на підставі Виписки з ЄДР, що є платником єдиного податку, з іншого боку,

уклали даний Договір про наступне:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання надавати ЗАМОВНИКУ  консультаційні послуги та допомогу з наступних «питань, зазначених на сайті     thetacenter.ua  у відповідному розділі, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ′ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

а) надавати консультативну допомогу шляхом усного консультування в час і дати, зазначені в пітвердженні листа, що надходить на емейл ЗАМОВНИК, під час реєстрації на сайті   thetacenter.ua  шляхом надсилання онлайн-анкети;

б) провести навчання, а саме в порядку колективного тренінгу, семінару, презентацій, лекцій, що включатиме теоретичний розгляд та орієнтування в практичних ситуаціях (надання інформації) з питань зазначених в п. 1.1. цього Договору;

г) повернути кошти, отримані від ЗАМОВНИКА, у випадку відмови ЗАМОВНИКА від Договору в порядку, передбаченому п. 3.2. цього Договору, утримавши усі здійснені витрати, зокрема на банківські послуги;

д) при виконанні своїх обов’язків керуватися чинним законодавством України і даним Договором.

2.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

а) утримати усі витрати, зокрема, але не виключно, комісії за банківські послуги, з коштів, що сплачені ЗАМОВНИКОМ, у випадку відмови ЗАМОВНИКА від Договору в порядку, передбаченому п. 3.2. цього Договору.

б) не повертати кошти, отримані від ЗАМОВНИКА, і зарахувати їх в свій дохід, якщо ЗАМОВНИК не дотримався порядку відмови від Договору, передбаченого п. 3.2. цього Договору.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ′ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. ЗАМОВНИК зобов’язується:

а) своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги ВИКОНАВЦЯ на умовах даного Договору.

б) своєчасно забезпечувати свою особисту присутність у колективному тренінгу в дати, зазначені в п. 2.1. а) цього Договору;

в) підписати акт прийому-передачі наданих послуг протягом двох робочих днів після його надходження.

3.2. ЗАМОВНИК має право:

а) відмовитися від Договору не менш, ніж за 15 днів до оголошеної на сайті дати проведення заходу (Семінару, Лекції, Презентації, Тренінгу) включно шляхом надсилання скану письмової власноручної заяви про відмову від договору на електронну пошту Виконавця з обов’язковим отримання підтвердження від ВИКОНАВЦЯ про отримання такої заяви.  В цьому випадку повертається 100 % завдатку, сплаченого Замовником.

б) відмовитися від Договору менш, ніж за 15 днів до оголошеної на сайті дати початку проведення заходу (Семінару, Лекції, Презентації, Тренінгу), але не пізніше кінцевого строку реєстрації (дедлайну) на відповідний захід, виключно шляхом надсилання скану письмової власноручної заяви про відмову від договору на електронну пошту Виконавця з обов’язковим отримання підтвердження від ВИКОНАВЦЯ про отримання такої заяви.

В цьому випадку повертається 50 % завдатку, сплаченого Замовником. У випадку відмови ЗАМОВНИКА від Договору після настання кінцевого строку реєстрації на відповідний захід, ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИКУ НЕ ПОВЕРТАЄ 100 % вартості завдатку .

 

В будь-яких інших випадках одностороння відмова ЗАМОВНИКА від Договору не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Вартість послуг по даному Договору розраховується, виходячи із вартості виставленого рахунку на день фактичної оплати ЗАМОВНИКОМ.

4.2. В випадку несвоєчасної оплати ЗАМОВНИКОМ послуг ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити їх надання до оплати простроченої суми, або розірвати даний Договір в односторонньому порядку.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За недотримання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за невиконання своїх обов’язків за даним Договором в разі несвоєчасної оплати ЗАМОВНИКОМ послуг.

5.4. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за неналежне надання послуг в випадку, якщо ЗАМОВНИК не виконав вимоги п.3.1. даного Договору.

 

  1. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

6.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

6.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

6.4. Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово – промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

6.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

 

  1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством.

7.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

7.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

 

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі розбіжності та спори, пов’язані з виконанням даного Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.

8.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.

 

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вступає в силу з моменту подання ЗАМОВНИКОМ онлайн-анкети а сайті:  thetacenter.ua та діє до остаточного виконання сторонами своїх зобов’язань.

9.2. Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою сторін, в випадку, передбаченому в п. 4.3 даного Договору та інших випадках, передбачених законодавством України.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін.

10.2. Зміни і доповнення оформляються окремим письмовим документом , що є невід’ємною частиною Договору, або викладенням цього Договору у новій редакції.

10.3. При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

10.4. Поданням онлайн-анкети Замовник надає свою безумовну згоду з умовами цього Договору публічної оферти. Натисканням кпопки “Отправить”, “Відправити”, “Submit” Замовник проставляє свій електронний підпис, який прирівнюється до власноручного.

10.5. Договір є договором публічної оферти то договором приєднання відповідно до Цивільного кодексу України. 

ВИКОНАВЕЦЬ:ФОП Кедик Наталія Володимирівна РНОКПП 2561308609